Zoeken naar:
Welkom bezoeker, [Inloggen | Registreren]
Kies een categorie
Speciale producten
Informatie
Producten: 34
Categorieen: 15
Prijzen: Euro
Valuta
Taalkeuze
Voorwaarden

 

 Algemene Voorwaarden Kassa-shop.nl

1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:
1.1 Leverancier:
Kassa-shop.nl  (hierna: "Kassa-shop.nl  ");
1.2 Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor bedrijfs- of beroepsactiviteiten, met wie
Kassa-shop.nl  onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst. Met nadruk zijn consumenten uitgesloten;
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.
1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen
Kassa-shop.nl  en Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
1.5 Producten: Apparatuur, Software en Supplies tezamen;
1.6 Apparatuur: de door of namens
Kassa-shop.nl  op haar website aangeboden apparatuur en randapparatuur, zoals ondermeer computers, printers, scanners, beeldschermen, display's en overige geleverde artikelen en documentatie voor gebruik door Klant zoals gespecificeerd in (een bijlage bij) een Overeenkomst;
1.7 Software: de door of namens Kassa-shop.nl  op haar website aangeboden en ter beschikking gestelde software en Documentatie voor gebruik door Klant zoals gespecificeerd in (een bijlage bij) een Overeenkomst.
1.8 Supplies: de door of namens
Kassa-shop.nl  op haar website aangeboden en te leveren onderdelen voor gebruik met en verbruik van Apparatuur en/of Software;
1.9 Documentatie: de door of namens
Kassa-shop.nl  ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Apparatuur en/of Software voor gebruik door Klant;
1.10 Dienstverlening: de door of namens
Kassa-shop.nl  al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in (een bijlage bij) een Overeenkomst;
1.11 Order: iedere opdracht van Klant aan
Kassa-shop.nl  .
1.12 Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van
Kassa-shop.nl  aan Klant, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, haar website, advertenties, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, faxen en brieven.
1.13 Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze Voorwaarden tevens langs elektronische weg verstaan.

2 Toepasselijkheid
2.1 Door de site van
Kassa-shop.nl  te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart Klant zich accoord met deze Voorwaarden.
2.2 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van
Kassa-shop.nl  en Klant.
2.3 Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij
Kassa-shop.nl  niet optreedt in haar hoedanigheid van licentiegever of verkoper.
2.4 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Klant wordt door
Kassa-shop.nl  uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Bedingen waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken zijn slecht van kracht, voorzover zij schriftelijk door
Kassa-shop.nl  zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, door Kassa-shop.nl  te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de Klant, geven deze laatste nimmer het richt zich daar later op te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor haar vaststond, voor zich op te eisen.
2.6 De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
2.7 Deze Algemene Voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.


3 Uitsluiting Consumenten
3.1
Kassa-shop.nl  levert uitsluitend aan Klanten die de artikelen gebruiken voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en sluit nadrukkelijk consumenten uit.
3.2 Indien een Consument zich voorstelt als Klant dan vervallen al zijn rechten en de wettelijke bescherming als Consument.


4 Wijzigingen en Aanvullingen
4.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door
Kassa-shop.nl  zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

5 Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
5.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt
Kassa-shop.nl  niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.
5.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover
Kassa-shop.nl  een Order door middel van een e-mail, fax of anderszins schriftelijk bevestigd of door Kassa-shop.nl  uitvoering aan een Order wordt gegeven.
5.3 Alle gegevens omtrent technische specificaties, kleuren en kleurstellingen, toepassingen, prijzen, levertijden en andere informatie, opgenomen in webpagina's, e-mails, verkoopbrochures, advertenties, catalogi, offertes, aanbiedingen, prijslijsten en overige door
Kassa-shop.nl  verstrekte beschrijvingen hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor Kassa-shop.nl . Kassa-shop.nl  kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding
5.4 Kassa-shop.nl  behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

6 Prijzen
6.1 Alle prijzen vermeld in Berichten, zoals haar website, catalogi, prijslijsten en/of offertes van
Kassa-shop.nl  zijn uitgedrukt in Euro's en exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Klant de kosten van verpakking, verzending en van behandeling, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de Producten en het vervoer daarvan.
6.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor
Kassa-shop.nl  geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Kassa-shop.nl  het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Klant door te berekenen.
6.3 Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na het sluiten van de Overeenkomst door Kassa-shop.nl  worden gecorrigeerd.

7 Betaling
7.1 Klant zal de hem in rekening gebrachte bedragen vooraf betalen door storting op een door
Kassa-shop.nl  aangewezen bank- of girorekening, òf door het geven van een eenmalige machtiging om het bedrag af te schrijven (alleen in Nederland, max EUR 750) òf onder rembours bij aflevering (max EUR 3.950, alleen in Nederland).
7.2 Electronische betalingen zullen door Klant worden verricht middels een door
Kassa-shop.nl  aan te duiden bankinstelling of intermediair.
7.3 Alle door
Kassa-shop.nl  in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening. Klant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Kassa-shop.nl  op te schorten.
7.4 Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van
Kassa-shop.nl  op Klant onmiddellijk opeisbaar.
7.5 Klant is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.

7.6 Indien Klant jegens Kassa-shop.nl  in verzuim is, is hij verplicht Kassa-shop.nl  de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 250,- te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
7.7 Indien
Kassa-shop.nl  , nadat Klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Klant richt, doet dit niet af aan het bepaalde in 7.4, 7.5 en 7.6.

8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle Producten blijven eigendom van
Kassa-shop.nl  , niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Klant krachtens enige Overeenkomst aan Kassa-shop.nl  verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.
Rechten worden aan Klant steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Klant overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
8.2 Voordat de eigendom van de Producten op Klant is overgegaan, is Klant niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Klant is slechts gerechtigd de Producten, waarvan
Kassa-shop.nl  eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van Klant's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
8.3 Indien en zolang Kassa-shop.nl  eigenaar van de Producten is, zal Klant Kassa-shop.nl  onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Klant Kassa-shop.nl  op Kassa-shop.nl  's eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.
8.4 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van
Kassa-shop.nl  . Klant staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

9 Afleveringstermijnen
9.1 Een door
Kassa-shop.nl  opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Kassa-shop.nl  geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Kassa-shop.nl  , op de door die toeleveranciers aan Kassa-shop.nl  verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door Kassa-shop.nl  zoveel mogelijk in acht worden genomen.
9.2 Indien Kassa-shop.nl  voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Klant moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Kassa-shop.nl  .
9.3 Indien overschrijding van enige afleveringstermijn dreigt, zullen
Kassa-shop.nl  en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding terzake. Klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Klant is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voorzover dat strikt noodzakelijk is.
9.4
Kassa-shop.nl  heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

10 Aflevering en Risico
10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke bepaald door
Kassa-shop.nl  , zonder dat Kassa-shop.nl  hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
10.2 De door Kassa-shop.nl  te leveren producten gelden als geleverd indien deze op het overeengekomen adres ter ontvangst zijn aangeboden. Vanaf het moment dat de Producten zijn geleverd draagt Klant het risico voor de Producten.
10.3 Het aannemen van de Producten van de vervoerder door de klant, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat en de zending compleet was.
10.4 Klant is verplicht aan
Kassa-shop.nl  alle medewerking te verlenen en alle voorzieningen te treffen die voor een goede levering van de Producten vereist is/zijn
10.5 Klant is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
Kassa-shop.nl  zal Klant hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Klant zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
10.6 Neemt Klant de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn.
Kassa-shop.nl  is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Klant blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

11 Reclames
11.1 Eventuele klachten omtrent een door de
Kassa-shop.nl  geleverd product, dienen door de Klant terstond aan Kassa-shop.nl  schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 8 werkdagen na aflevering per e-mail te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren.
11.2 Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt
Kassa-shop.nl  geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Klant de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Klant. Reclames geven aan de Klant nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
11.3 Indien een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gedane reclame door de Klant door
Kassa-shop.nl  wordt gehonoreerd, zal de Kassa-shop.nl  tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek overgaan zonder dat de Klant daarnaast van Kassa-shop.nl  enige schadevergoeding kan vorderen of gerechtigd is zijn betalingsverplichting jegens Kassa-shop.nl  op te schorten.

12 Retourgarantie
12.1
Kassa-shop.nl  aanvaardt teruggezonden Producten slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan en onder de door Kassa-shop.nl  te bepalen voorwaarden. Voor elke retourzending ontvangt de Klant in het Bericht een RMA-nummer.
12.2 Nadrukkelijk uitgesloten van deze retourgarantie zijn Software, Supplies alsmede Producten die als kenmerk "beperkte voorraad", "speciale bestelling" of "maatwerk" hebben. Verder geldt de retourgarantie voor maximaal een exemplaar van een Product.
12.3
Kassa-shop.nl  zal alsdan aan Klant de ontvangen (koop)som terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:
* Kassa-shop.nl  accepteert alleen retour-producten die als zodanig aangemeld zijn binnen 8 dagen na aflevering en als zij daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven en u daarbij een RMA ontvangen heeft.
* de te retourneren Producten aan het door
Kassa-shop.nl  op te geven adres worden afgeleverd met duidelijk vermelding van het RMA-nummer
* op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden en ongebruikte staat te zijn;

* alle meegezonden en bijgeleverde artikelen bij het Product zoals Documentatie, garantiebewijzen, componenten, software en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending;
* per Product geldt een retourvergoeding van 25% met een minimum van EUR 10,= (ter dekking van de administratie kosten); dit geldt ook voor annuleringen;
* bij Producten waarvan de verpakking geopend geweest is zal een controlevergoeding van 20% van de factuurprijs met een maximum van EUR 100,- en een minimum van EUR 15,- gehanteerd worden;
* eventueel ontbrekende artikelen van een Product zullen doorbelast worden met een minimum van EUR 20,=;
* de retourzending moet uiterlijk op de 10e dag na ontvangst van het geleverde door Klant weer in het bezit van
Kassa-shop.nl  zijn;
* de kosten van frankering en het risico van de retourzending zijn voor Klant;

* buiten deze kosten zullen ook eventuele re-stockingkosten van de leverancier (kunnen varieren van 10-20%) doorberekend worden aan Klant.
* alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en Documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd respectievelijk uitgewist te zijn;
* deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als een terugkoop regeling;

13 Garanties
13.1
Kassa-shop.nl  verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. Kassa-shop.nl  verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Kassa-shop.nl  is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Klant gehouden dan waarop Kassa-shop.nl  ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
13.2 Onverminderd het voorstaande kan de Klant geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen indien:
* de Klant wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook reparaties vallen die niet door of namens
Kassa-shop.nl  zijn verricht;
* de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
* de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
* de Klant de zaken heeft verwaarloosd;
* de Klant de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Klant behoort te komen.

* de Klant geen garantiebewijs of geen (kopie van een) factuur van de aankoop van het Product kan overleggen
13.3 Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

13.4 De kosten van frankering en het risico van de zending zijn voor Klant.

14 Overmacht
14.1 Indien
Kassa-shop.nl  door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
14.2 Ingeval van overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als
Kassa-shop.nl  als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
14.3 Voorbeelden van overmacht zijn: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in haar bedrijf als bij derden, van wie
Kassa-shop.nl  benodigde zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, en voorts door alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan tengevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze door de Klant van Kassa-shop.nl  niet meer kan worden verlangd.
14.4 Kassa-shop.nl  zal Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

15 Aansprakelijkheid en Vrijwaring
15.1
Kassa-shop.nl  is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties terzake.
15.2
Kassa-shop.nl  is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die Klant of een derde terzake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
15.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 15.1. en 15.2., is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van
Kassa-shop.nl  te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Kassa-shop.nl  aan Klant gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
Indien en voorzover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van
Kassa-shop.nl  in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Kassa-shop.nl  in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis terzake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
15.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Kassa-shop.nl  (of van haar leidinggevend personeel), zal Klant Kassa-shop.nl  vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Kassa-shop.nl  alle schade vergoeden die Kassa-shop.nl  lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

16 Intellectuele Eigendomsrechten
16.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Apparatuur, Software, Supplies, Documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door
Kassa-shop.nl  aan Klant worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Kassa-shop.nl  of diens toeleveranciers, en Klant verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, een en ander tenzij in een door Kassa-shop.nl  en Klant ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
16.2 Klant is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in artikel 14.1 vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Kassa-shop.nl  bevatten en Klant verbindt zich deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
16.3 Het is Klant niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk- en herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
16.4 Het is
Kassa-shop.nl  toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software.
16.5
Kassa-shop.nl  verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden terzake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Kassa-shop.nl  zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, door wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Klant heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voorzover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
16.6 Klant zal Kassa-shop.nl  onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden terzake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen Kassa-shop.nl  bevoegd daartegen - mede namens Klant - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Klant zal zich van zulke maatregelen onthouden, voorzover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Klant Kassa-shop.nl  zijn medewerking verlenen.

17 Software van een toeleverancier van
Kassa-shop.nl  
17.1 Indien een toeleverancier van
Kassa-shop.nl  het recht tot het gebruik van Software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie- overeenkomsten of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een toeleverancier van Kassa-shop.nl  , zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze Voorwaarden. Kassa-shop.nl  zal Klant op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en is niet aansprakelijk voor in deze Software voorkomende gebreken.

18 Verplichtingen van Klant
18.1 Klant zal aan
Kassa-shop.nl  alle voor de uitvoering van Kassa-shop.nl  's werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
18.2 Klant zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door
Kassa-shop.nl  te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
18.3 Indien is overeengekomen dat Klant hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldaan aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
18.4 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van
Kassa-shop.nl  staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Kassa-shop.nl  het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Kassa-shop.nl  in rekening te brengen.

19 Verzuim/ontbinding
19.1 Indien Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is
Kassa-shop.nl  gerechtigd:
* de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
* die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
19.2 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Klant, zullen alle Overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij
Kassa-shop.nl  Klant binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Kassa-shop.nl  gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Klant voldoende zeker is gesteld.
19.3 Het bepaalde in de artikelen 19.1 en 19.2 doet niet af aan de overige rechten van
Kassa-shop.nl  op grond van de wet en de Overeenkomst.
19.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (I) 19.1 of (II) 19.2 zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van Kassa-shop.nl  op Klant uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van Kassa-shop.nl  op Klant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Kassa-shop.nl  gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Kassa-shop.nl  en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Klant te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Kassa-shop.nl  in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten voor de terughaling zijn voor de Klant.
19.5 In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.


20 Overdracht van rechten en verplichtingen
20.1 Het is
Kassa-shop.nl  toegestaan de in enige Overeenkomst met Klant omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Kassa-shop.nl  worden overgedragen zal Kassa-shop.nl  Klant voorzover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Kassa-shop.nl  is in dat geval niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.
20.2 Klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kassa-shop.nl  .

21 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
21.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

21.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden of deze Overeenkomst zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen

22 Slotbepaling
22.1 In alle gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij
Kassa-shop.nl  .

 

 

 

 

 

 

 

 

Winkelwagen
Je winkelwagentje is leeg
0Producten in de winkelwagen:
€ 0.00Totaal:
Winkelwagen bekijken
Populaire Producten
Uitverkoop items
  1. bonrol thermo 80x80x12
    Opslaan € 16.50
  2. Pinrol thermo 57x47x12
    Opslaan € 10.00
Mailing Lijst
Voeg je toe aan onze mailinglist hieronder:
E-mail:

Contact | Copyright | Over kassa-shop.nl | Privacy Policy | Voorwaarden
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.